SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI  W GMINACH ZIEMI ŁUKOWSKIEJ

     
 

OPIS  REALIZOWANYCH DZIAŁAŃ W SZKOLE PODSTAWOWEJ

 OBSZAR I – Zapewnienie uczniom możliwości wyrównywania szans edukacyjnych

     W ramach tego obszaru zamierzamy prowadzić systematyczne  (cotygodniowe) zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze z dziećmi mającymi trudności w nauce, spowodowanymi min. wolniejszym tempem pracy, obniżonymi możliwościami intelektualnymi.

 OPIS DZIAŁANIA: „ Ja to umiem, ja to wiem”- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla klas I – III

    Nauczanie zintegrowane jest bardzo ważnym okresem edukacyjnym w rozwoju każdego dziecka .Wiadomości i umiejętności jakie nabędzie w tym okresie są warunkiem dalszej edukacji młodego człowieka. Na  tym etapie kształcenia istotne są umiejętności mówienia, czytania, pisania i liczenia. Droga do ich zdobycia jest jednak długa i skomplikowana. Wymaga wielu zabiegów natury dydaktyczno – metodycznej   ze strony nauczyciela, aktywnej pracy samego ucznia jak i współpracy rodziców. Coraz częściej zdarza się, że uczniowie mają problemy z opanowaniem niektórych wiadomości. Z myślą o nich opracowałam program zajęć wyrównawczych dla klas I – III ( 3 godziny tygodniowo). Zakładam, że uczestnikami zajęć będą  uczniowie mający wolniejsze tempo pracy niż rówieśnicy oraz uczniowie, którzy mają duże braki  w wiadomościach. Zarówno treści, jak i rodzaje ćwiczeń oraz stopień trudności będę dobierała uwzględniając wiek dziecka, jego predyspozycje rozwojowe oraz występujące trudności w uczeniu się. Zamierzam też systematycznie utrwalać wypracowane przez dzieci umiejętności.

OSOBA REALIZUJĄCA: Agnieszka Federczyk – nauczyciel kształcenia zintegrowanego

 

OPIS DZIAŁANIA -  „Poszukiwacze zaginionej matematyki – matematyczne tropy” – zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas VI

    Zajęcia mają na celu ukazanie uczniom słabym, że matematykę można polubić i jej się nauczyć. Treści realizowane na zajęciach będą podane w jasny i interesujący sposób. Zostaną wybrane te zagadnienia, które są najbardziej przydatne w życiu codziennym. Postaram się również zmniejszyć lub całkowicie wyeliminować u dzieci strach przed matematyką.

    Program zakłada, że w zajęciach tych będą brać głównie udział uczniowie mający wolniejsze tempo pracy niż rówieśnicy, a w związku z tym nie nadążający z opanowaniem materiału nauczania oraz uczniowie, którzy mają duże braki w wiadomościach bądź to z powodu częstych nieobecności w szkole, bądź niewielkich możliwości intelektualnych.

OSOBA REALIZUJĄCA: Anna Krakowska – nauczyciel matematyki,

 

OPIS DZIAŁANIA: "Odkryjmy magiczny świat…” – zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów kl. V

      Program zajęć wyrównawczych jest przeznaczony dla uczniów klasy V-ej szkoły podstawowej, którzy z różnych powodów mają trudności w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu nauczania języka polskiego, niezbędnych w dalszej nauce, bezpośrednio użytecznych w życiu pozaszkolnym. Obejmuje on wymagania konieczne i podstawowe, co ma umożliwić osiągnięcie skuteczności w uczeniu uczniów mniej zdolnych.

 Celem zajęć wyrównawczych jest podnoszenie sprawności językowej uczniów, czyli zdobycie przez ucznia praktycznej umiejętności swobodnego i skutecznego posługiwania się językiem w mowie i piśmie. Głównie należy zadbać o właściwe stosowanie słownictwa, związków frazeologicznych, synonimów oraz o poprawne budowanie zdań, przemyślane komponowanie całego tekstu, poprawną ortografię i interpunkcję, o umiejętność odpowiedniego formułowania myśli w zależności od sytuacji komunikacyjnej.

OSOBA REALIZUJĄCA: Izabela Król – nauczyciel języka polskiego

 

 OBSZAR II- Umożliwienie uczniom zdobywania dodatkowej wiedzy i umiejętności ułatwiających dalszą edukację

    Wprowadzenie nowatorskich metod nauczania pobudzi ciekawość uczniów oraz wzmoże  ich zaangażowanie w proces edukacyjny. Podjęte działania udoskonalą proces dydaktyczno – wychowawczy i  podwyższą poziom intelektualny uczniów.

OPIS DZIAŁANIA „ Warsztaty matematyczne”

    Celem warsztatów jest popularyzacja matematyki, budzenie zainteresowań matematyką, kształcenie wyobraźni i spostrzegawczości, rozwijanie aktywności ucznia.

Zajęcia poświęcone są pracy metodami aktywnymi, poglądowymi i wizualnymi. Jedną z propozycji jest orgiami. Zajęcia przybliżające uczniom techniki japońskiej prastarej sztuki orgiami są niebanalną propozycją na rozwijanie matematycznych zainteresowań. Pozwalają wszystkim uczestnikom doskonalić swoje umiejętności manualne. Sprzyjając koncentracji, uczą precyzji w twórczy i przyjemny sposób. Na zajęciach uczniowie tworzą także wyszywanki matematyczne – temu zagadnieniu będzie poświęconych cykl zajęć

„Matematyka nitką malowana”, składają bryły matematyczne itp. W trakcie zajęć, uczniowie w łatwy i przyjemny sposób poznają wiele pojęć, zagadnień matematycznych, kształtują wyobraźnię przestrzenną i wykorzystują poznaną wiedzę w praktyce.

OSOBA REALIZUJĄCA: Anna Krakowska – nauczyciel matematyki

 

OPIS DZIAŁANIA „ Stolice europejskie – perły kultury” – program dla uczniów klas III - VI

    Program „Stolice europejskie - perły kultury”- skierowany jest do  uczniów SP działających w klubie 4H. Realizacja programu będzie odbywała się na zajęciach pozalekcyjnych, raz w tygodniu po 2 godz. lekcyjne, w formie warsztatów. Zajęcia w dużej mierze będą prowadzone w pracowni informatycznej. Poprzez zabawy, konkursy, filmy, Internet, projekty i aktywizujące metody pracy, uczniowie  zapoznają się z dziedzictwem kulturowym małej ojczyzny-Mazowsza i Podlasia; rozszerzą wiedzę o Europie, wybranych stolicach i ich zabytkach. Program przygotuje młodych ludzi do życia w zjednoczonej Europie; zachęci do pokonywania barier językowych; korzystania  z nowoczesnych technologii informatycznych oraz do wzrostu motywacji uczenia się. Efektem pracy  będą plansze, informator turystyczny, prezentacja multimedialna, wieczór z „Unią Europejską” oraz wycieczka zagraniczna do Paryża i Pragi.

OSOBA REALIZUJĄCA: Ewa Grom, Urszula Paśnikowska - nauczycielki kształcenia zintegrowanego

 

OPIS DZIAŁANIA: „Komputer źródłem wiedzy i rozrywki” – zajęcia informatyczne dla uczniów klas IV - VI

      Realizacja programu „Komputer źródłem wiedzy i rozrywki” ma na celu poszerzenie  wiadomości z zakresu informatyki, wprowadzanie uczniów w świat pojęć i umiejętności z dziedziny informatyki i technologii informacyjnej. Uczestnicy zajęć będą m.in. przygotowywać prezentacje multimedialne, projektować i przygotowywać logo szkoły, podróżować w Internecie, ... Dowiedzą się w jaki sposób tworzy się  i aktualizuje strony internetowe. Efekty pracy uczniów będzie można ocenić oglądając przygotowane przez nich prezentacje,  oceniając prace w konkursie „Mistrz Paint`a”, przeglądając stronę internetową szkoły.   W zajęciach będą uczestniczyli uczniowie klas V SP. Źródłem informacji o programie będą  jego odbiorcy, cenne będą formułowane przez nich opinie o programie, jego  użyteczności i atrakcyjności, jak i fakty przejawiające się w osiągnięciach uczniów, czynionych przez nich postępach. 

OSOBA REALIZUJĄCA: Elżbieta Krasuska – nauczyciel informatyki i techniki

 

OPIS DZIAŁANIA: „Warsztaty kultury obszaru języka angielskiego”

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów zdolnych z klas V-VI posiadających pewne wiadomości i umiejętności językowe. Główny cel zajęć to zapoznanie uczniów z historią, geografią, kulturą i życiem codziennym Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, czy Australii jak również osiągnięcie poziomu opanowania języka zapewniającego w miarę sprawną komunikację językową .

   Pomogą w tym ćwiczenia słuchowe, krzyżówki, czytanie tekstów i rozwiązywanie ćwiczeń, a przede wszystkim możliwość wypowiadania się na podstawie scenek sytuacyjnych nagranych na kasetach wideo i magnetofonowych

   W ramach warsztatów uczniowie mają możliwość uczestniczenia w różnych zajęciach; poznają życie i kulturę państw anglojęzycznych, przygotowują prace dotyczące tych kultur, projektują albumy, plakaty i gazetki prezentowane na forum klasy i szkoły uczestniczą też w przedstawieniach teatralnych w języku angielskim dotyczących kultury angielskiej, oraz zajęciach w szkolnej pracowni komputerowej.

OSOBA REALIZUJĄCA: Beata Wysokińska – nauczyciel języka angielskiego

 

OPIS DZIAŁANIA: „Z przyrodą i ekologią na ty” – zajęcia pozalekcyjne z edukacji przyrodniczo - ekologicznej

Program ten przeznaczony jest dla uczniów kl. V i VI szkoły podstawowej. Głównym celem tego programu jest poszerzenie wiedzy przyrodniczo-ekologicznej uczniów, przygotowanie ich do różnego rodzaju konkursów przyrodniczych i ekologicznych oraz do sprawdzianu kończącego Szkołę Podstawową. Coraz częściej zdajemy sobie sprawę z konieczności ochrony środowiska przyrodniczego przed jego dalszą dewastacją. Poprzez nauczanie ekologii dąży się do wyjaśniania uczniom, że przyrodę chroni się przed niszczycielską działalnością człowieka w celu jej zachowania dla człowieka. Nauczanie tych treści ma doprowadzić uczniów do zrozumienia potrzeby ochrony przyrody i środowiska. Ma także ukształtować właściwą postawę wobec przyrody, pomóc zrozumieć potrzeby jej ochrony  i miejsce człowieka w przyrodzie. Ważnym zadaniem nauczania jest kształtowanie czynnej postawy uczniów wobec problemów ochrony środowiska. Opracowując ten program, kierowałam się wiarą, że realizacja poszczególnych zadań przyczyni się do zwiększenia odpowiedzialności uczniów            i mieszkańców za ich otoczenie, do poszerzenia wiedzy przyrodniczej, a także do zintegrowania działań wokół wspólnego celu, jakim jest ochrona przyrody.

OSOBA REALIZUJĄCA: Sabina Mioduchowska – nauczyciel przyrody

 

OPIS DZIAŁANIA: „Od przedszkola do Idola” – program edukacyjny z muzyki dla uczniów szkoły podstawowej

Program skierowany jest do uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej i zakłada realizację zadań zaplanowanych na okres od stycznia 2007 do stycznia 2008. Główne założenia programu to rozwijanie zdolności uczniów, uwrażliwianie na dźwięk, uczenie słuchania muzyki, dostrzeganie pozytywnych jej wartości. Zwrócenie uwagi na rozwój wokalny, ruchowy dziecka, estetykę, poczucie rytmu, wyposażenie uczniów w elementarne wiadomości z zakresu muzyki, poznanie wybranych dzieł muzycznych i ich twórców, utrwalenie nawyku wspólnego śpiewu.

Uczniowie powinni opanować do perfekcji pewną grupę ćwiczeń oraz wybrane ćwiczenia wykonywać samodzielnie. Jednym z celów programu jest poszerzenie, pogłębienie i uzupełnienie zajęć lekcyjnych w pracy z uczniem zdolnym, uczestniczenie w różnego typu warsztatach wokalnych, prezentacjach, festiwalach, przeglądach, konkursach. Pozwala to na dokonanie własnej samooceny, zadanie sobie pytania, w jakim miejscu się znajduję na drodze twórczego rozwoju

OSOBA REALIZUJĄCA: Tomasz Piros – nauczyciel muzyki

OBSZAR III - Współpraca szkoły z organizacjami i społecznością lokalną na rzecz rozwoju edukacji i aktywności obywatelskiej.

OPIS DZIAŁANIA: „Święta i uroczystości w parafii według roku liturgicznego” – zajęcia religijno – regionalne

      Uwzględniając dążenie do integracji procesu nauczania, nastawienie na jego praktyczny cel, ściśle związany z funkcjonowaniem w społeczeństwie i przyszłymi, różnymi rolami społecznymi oraz rozumiejąc potrzebę zainteresowania uczniów życiem parafii i środowiska opracowałam program do uczniów szkoły podstawowej, który ma formę zajęć pozalekcyjnych.

Celem programu jest ukazanie roli rodziny i kulturowych w niej tradycji, co zmierza do ułatwiania uczniom odnalezienia się w społeczności lokalnej. W tej edukacji ważne jest także kształtowanie wśród uczniów własnej tożsamości i otwartości na drugiego człowieka oraz aktywne angażowanie się w życie parafialne i lokalne.

Proponowane działania będą miały różnorodny charakter, a realizacja celów w większości odbiegać będzie od tradycyjnych lekcji. Wiele zajęć ma formę wycieczek dydaktycznych w celu uznania atrakcji i zabytków naszego środowiska przewidziane są również zajęcia które przybliżą uczniom zwyczaje i znaczenia świąt roku liturgicznego, a także spotkania i wywiady z ciekawymi ludźmi.

Podczas realizacji programu zakładam systematyczną współpracę z miejscową parafią oraz najstarszymi mieszkańcami naszej miejscowości.  

OSOBA REALIZUJĄCA: Magdalena Turemka – nauczyciel religii

 

OPIS DZIAŁANIA: „Ruch rzeźbi umysł” – zajęcia sportowe dla uczniów klas IV – VI

Treści programowe mają umożliwić uczniowi zdobycie licznych wiadomości i umiejętności, które wpłyną na podejmowanie trafnych decyzji, dotyczących własnego organizmu oraz pozwolą wpłynąć na nawyki higieniczne, bezpieczne zachowania. postawy asertywne w określonych sytuacjach oraz wzmóc działania, utrzymujące ich samych a później swoje rodziny w zdrowiu.

Program ten będzie realizowany poprzez podejmowanie następujących działań:

q     udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych w wymiarze 4 godzin tygodniowo

q     organizację rozgrywek klasowych, międzyklasowych, szkolnych,

q     udział uczestników programu w zawodach sportowych wyższej rangi,

q     organizację wycieczek i rajdów rowerowych,

q     organizację wyjazdów na pływalnię,

q     wyjazdy na mecze I Ligii koszykówki, piłki nożnej i inne zawody rangi mistrzowskiej,

q     udział w obozie sportowo –rekreacyjnym

OSOBA REALIZUJĄCA: Przemysław Gryczka – nauczyciel wychowania fizycznego

 

OPIS DZIAŁANIA: „Zdrowie i sprawność fizyczna na co dzień” – zajęcia sportowo - rekreacyjne dla uczniów klas IV – VI

      Program wychowania fizycznego realizowany jest w szkole przede wszystkim na lekcjach wychowania fizycznego, w których obowiązkowo uczestniczą wszyscy uczniowie. Na nich młodzież szkolna rozwija i podnosi na wyższy poziom swoje umiejętności ruchowe oraz kształtuje swój stosunek do aktywności fizycznej. Niebagatelną rolę w ogólnym rozwoju uczniów pełnią również pozalekcyjne zajęcia sportowe. Każdy człowiek ma naturalną potrzebę ruchu, przejawiającą się już od dzieciństwa. U niektórych osób potrzeby te są większe od innych z powodu większego temperamentu, dla innych ruch staje się koniecznością, na przykład z powodu nadwagi, chorób cywilizacyjnych.

Pozalekcyjne zajęcia sportowe dają uczniom możliwość spędzania czasu wolnego aktywnie i z pożytkiem dla ich zdrowia. Pozwalają odpocząć, zregenerować siły fizyczne i psychiczne po całodziennym pobycie w szkole, rozwijać i pogłębiać zainteresowania sportowe.

OSOBA REALIZUJĄCA: Mirosław Kurek – nauczyciel wychowania fizycznego

 

OPIS DZIAŁANIA: „Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca”

      Program Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca skierowany jest dla uczniów klas  szkoły podstawowej i uwzględnia właściwości psychiki dziecka i jego możliwości wykonawcze. Polskie tańce narodowe i regionalne są naszym wielkim bogactwem, pięknym świadectwem kultury narodowej. Zachwycają różnorodnością, bogactwem możliwości artystycznych i twórczych naszego narodu, dlatego też celem tego programu jest przede wszystkim zapoznanie i nauka tańców ludowych, regionalnych i narodowych przy  korzystaniu z wzorów przekazywanych  w autentycznej formie, tak by nasi uczniowie przenieśli tradycje z pokolenia na pokolenie oraz zapoznanie z kulturą innych  narodów,  z bogactwem i różnorodnością strojów. Program ponadto zakłada min. podnoszenie  sprawności psychomotorycznej, kształtowanie postawy i smaku estetycznego oraz  podnoszenie kultury życia codziennego. Te założenia realizowane będę poprzez różnorodne formy i metody pracy.

OSOBA REALIZUJĄCA: Regina Olszewska – nauczyciel kształcenia zintegrowanego

 

OPIS DZIAŁANIA: „Co może mały człowiek” – program pracy gromady zuchowej „Jagódki”

      Przystąpienie do szkolnego projektu wzbogaci pracę gromady zuchowej. Opracowany program ma na celu:

·        stworzenie warunków do wszechstronnego, fizycznego, poznawczego, emocjonalnego, społeczno – moralnego i duchowego rozwoju dziecka,

·        kształtowanie osobowości dziecka przy poszanowaniu jego prawa do godności i wolności w tym wolności od wszelkich nałogów,

·        upowszechnienie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości stanowiących fundament harcerskich zasad,

·        upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu  przez cywilizację,

·        stwarzanie warunków do nawiązania i utrwalania więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi.

OSOBA REALIZUJĄCA: Krystyna Szczygieł – nauczyciel kształcenia zintegrowanego

 

OPIS  REALIZOWANYCH DZIAŁAŃ W GIMNAZJUM

 

   
 

DZIAŁANIE I  „Mądrość musisz sam z siebie własną dobyć pracą”

§        „Nie ma rzeczy niemożliwych”- zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów klas III gim.

Osoba prowadząca: Tadeusz Federczyk

 

§        „Matematyczne wędrówki przez Europę” - zajęcia dodatkowe z matematyki dla uczniów klas III gim.

Osoba prowadząca: Joanna Rojewska

 

§        „Biologia da się lubić” - zajęcia dodatkowe z matematyki dla uczniów klas III gim.

Osoba prowadząca: Iwona Wydra

 

§        „Zieloną ścieżką przez świat” – zajęcia z edukacji geograficzno – krajoznawczej dla uczniów klas III gim

Osoba prowadząca: Urszula Jurzyk

 

§        „Nie bój się fizyki” -  zajęcia dodatkowe z fizyki dla uczniów klasy II gim.    

w zakresie przygotowania do egzaminów gimnazjalnych.

Osoba prowadząca: Iwona Wydra

 

§        „London!” – zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego dla uczniów kl. I, II

Osoba prowadząca: Agnieszka Matejko

 

§        Шаг за шагом – всё выучу! - praca z uczniem słabym i początkującym na zajęciach wyrównawczych z języka rosyjskiego w klasie I gimnazjum.

 Osoba prowadząca: Agnieszka Rzepecka

 

§        „Chemia dla wszystkich” - zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z chemii .

Osoba prowadząca: Emilia Walentukiewicz

 

§        „Matematyka nie tylko dla orłów” – zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze   dla uczniów kl. III

Osoba prowadząca: Joanna Rojewska

 

DZIAŁANIE II     Talenty na start – Europa czeka!

 §        „Ścieżkami pamięci” – dziedzictwo kulturowe w regionie; edukacja regionalno - historyczna dla gimnazjum

Osoby prowadzące: Urszula Jurzyk, Dorota Sójka

 

§        „Szachy kształcą łącząc pokolenia i narody” - nauka gry w szachy.

Osoba prowadząca: Wojciech Szczygieł

 

§        „Baw się zdrowo na sportowo” – dodatkowe zajęcia sportowe.

 Osoba prowadząca:  Krzysztof Sulej

 

§        „Nie patrzcie na to” – grupa teatralno – kabaretowa.

Osoba prowadząca: Tadeusz Federczyk

 

DZIAŁANIE III     Szkolne Centrum Informacji

 §        „Gimnazjum i co dalej?” – orientacja zawodowa.

Osoba prowadząca: Joanna Rojewska

 

§        „Komputer bez tajemnic” – warsztaty informatyczne.

Osoba prowadząca: Tomasz Piros

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PLANOWANYCH DZIAŁAŃ.

 

Projekt zakłada realizacje zadań w następujących obszarach:

1.      Zapewnienie uczniom możliwości wyrównywania szans edukacyjnych.

2.      Umożliwienie uczniom zdobywania dodatkowej wiedzy i umiejętności ułatwiających dalszą edukację i wybór ścieżki zawodowej.

3.      Współpraca z organizacjami i lokalną społecznością  na rzecz rozwoju edukacji   i aktywności obywatelskiej.

 

Realizacja projektu  „Europa, Gręzówka i Ja” w naszym gimnazjum uwzględniać będzie wszystkie trzy obszary, ujęte w III działaniach:

 

DZIAŁANIE I.   „Mądrość musisz sam z siebie własną dobyć pracą”

W ramach tego obszaru zamierzamy prowadzić systematyczne  (cotygodniowe) zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze z dziećmi mającymi trudności w nauce, spowodowanymi min. wolniejszym tempem pracy, obniżonymi możliwościami intelektualnymi.

§       „Nie ma rzeczy niemożliwych”- zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów klas III gim.

Opis działania: W każdej klasie, obok uczniów bardzo zdolnych, są uczniowie o niskich możliwościach uczenia się. Program ten jest próbą okazania pomocy. Zakłada, że w zajęciach  będą brać udział głównie uczniowie mający wolniejsze tempo pracy niż rówieśnicy, a w związku z tym nie nadążający z opanowa­niem materiału nauczania. Do pracy zaproszeni zostaną też uczniów, którzy mają duże braki w wiadomościach i umiejętnościach bądź  to z powodu częstych nieobecności w szkole, bądź niewielkich możliwości umysłowych.                                                                                                                       

Podczas lekcji nie zawsze jest możliwa indywidualna praca z uczniem słabym, na tych zajęciach zaś będzie taka możliwość. Mała liczebność grupy pozwali na samodzielną pracę przy oddzielnych ławkach. Istnieje wówczas możliwość dotarcia do każdego ucznia. Zadaniem nauczyciela będzie nadzorowanie pracy ucznia, sprawdzanie wyników wykonywanych ćwiczeń oraz udzielanie wskazówek, gdy zajdzie taka potrzeba. Tempo pracy uczniów zwykle jest bardzo zróżnicowane, więc dobrym rozwiązaniem będzie wykonywanie ćwiczeń o różnym stopniu trudności..

            Zajęcia dla uczniów mających problemy z przyswajaniem wiedzy i umiejętności z języka polskiego odbywać się będą raz w tygodniu po dwie godziny lekcyjne. Bardzo istotna będzie też  samo­dzielna i systematyczna praca ucznia w domu, do której będą zachęcani.

Osoba prowadząca: Tadeusz Federczyk - mgr filologii polskiej, mgr pedagogiki kulturalno - oświatowej, wieloletni opiekun koła teatralno – kabaretowego.

§       „Matematyczne wędrówki przez Europę” - zajęcia dodatkowe z matematyki dla uczniów klas III Gim.

Opis działania: Istotnym zadaniem szkoły jest wspieranie i pomoc uczniom w wyrównywaniu braków edukacyjnych. Program opracowany został dla uczniów klasy  III w celu uzupełnienia wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki. Jest on wynikiem doświadczeń w nauczaniu po wprowadzeniu reformy oświaty i próbą dostosowania metod nauczania do nowych wymagań stawianych szkole. Kluczowymi zagadnieniami tego programu będą wiadomości o krajach europejskich. Uczeń rozwiązując zadania matematyczne będzie dowiadywał się ciekawych informacji o wybranych krajach, ponieważ dane liczbowe, wydarzenia historyczne, diagramy są autentyczne. Problemy zadań zostały tak sformułowane by wspomagać kształcenie umiejętności badanych na egzaminie kończącym naukę w gimnazjum.  Sposób realizacji: 2 godziny lekcyjne tygodniowo.

Osoba prowadząca: Joanna Rojewska - mgr matematyki i fizyki, studia podyplomowe podstaw informatyki, studia podyplomowe Matematyka w nowej szkole.

§         „Biologia da się lubić” - zajęcia z biologii w zakresie przygotowania do egzaminów gimnazjalnych.

Opis działania: Program ten przeznaczony jest dla uczniów klas III gimnazjum. Głównym jego celem jest przygotowanie młodzieży do egzaminu gimnazjalnego z zakresu wiedzy biologicznej, ukazanie ciekawych stron przedmiotu i uzupełnienie zaległości i braków. Na zajęciach będą stosowane różnorodne metody pracy aktywizujące uczniów. Treści programu będą obejmować wiadomości i umiejętności z zakresu nauczania biologii w klasach I-III gimnazjum. Monitorowanie nastąpi poprzez pytania otwarte zadawane uczestnikom na końcu zajęć, dotyczące tematyki i sposobu prowadzenia zajęć oraz rozmowy przeprowadzane  z uczestnikami zajęć.

Osoba prowadząca: Iwona Wydra -  mgr biologii, studia podyplomowe „Matematyka 

w nowej szkole”, studia podyplomowe „Fizyka z zastosowaniem technologii informacyjnych”, kurs kwalifikacyjny przyroda.

§         „Zieloną ścieżką przez świat” zajęcia z edukacji geograficzno – krajoznawczej dla uczniów klas III gim

Opis działania: Zajęcia z edukacji geograficzno-krajoznawczej adresowane są głównie dla całej społeczności uczniowskiej klas III gimnazjum. Ich głównym założeniem jest kształtowanie kluczowych umiejętności niezbędnych w egzaminach zewnętrznych. Mając na uwadze zalecenia metodyków: „ Od tego co bliższe, do tego co dalsze, od tego co znane  do tego co nie znane” opracowałam  plan zajęć, podczas których  będę wdrażać praktyczne umiejętności z zakresu geografii oraz poznanie środowiska, historii, tradycji w pierwszym rzędzie najbliższego regionu, potem zaś Polski, by uzyskać obraz naszego kraju na tle innych kultur europejskich. Zaletą proponowanych zajęć jest przede wszystkim częściowe zastąpienie systemu klasowo-lekcyjnego warsztatami muzealnymi, konkursami, bezpośrednim poznaniem podczas wycieczek i zajęć terenowych. Pozwoli to na  wielostronną znajomość kraju, jego przeszłości i współczesności (ze szczególnym uwzględnieniem własnego regionu), którą uczniowie mogą osiągać indywidualnie lub w zespole.

Osoba prowadząca: Urszula Jurzyk - mgr historii, studia podyplomowe z geografii, wieloletni opiekun koła historycznego.

§         „Nie bój się fizyki” zajęcia dodatkowe z fizyki dla uczniów klasy II gim. w zakresie przygotowania do egzaminów gimnazjalnych.

Opis działania: Program ten przeznaczony jest dla uczniów klas II gimnazjum. Głównym jego celem jest przygotowanie młodzieży do czekającego ich w przyszłym roku egzaminu gimnazjalnego z zakresu wiedzy fizycznej, ukazanie ciekawych stron przedmiotu i uzupełnienie zaległości i braków. Na zajęciach będą stosowane różnorodne metody pracy aktywizujące uczniów. Treści programu będą obejmować wiadomości i umiejętności z zakresu nauczania fizyki w klasach I-II gimnazjum. Monitorowanie nastąpi poprzez pytania otwarte zadawane uczestnikom na końcu zajęć, dotyczące tematyki i sposobu prowadzenia zajęć oraz rozmowy przeprowadzane  z uczestnikami zajęć. Uzyskane wyniki ewaluacji będą analizowane i wykorzystane do wprowadzenia zmian w prowadzeniu zajęć (atrakcyjność dla uczniów, metody pracy, użyteczność w życiu, skuteczność) oraz opracowania nowego programu na kolejny rok szkolny.

Osoba prowadząca: Iwona Wydra - mgr biologii, studia podyplomowe „Matematyka w nowej szkole”, studia podyplomowe „Fizyka z zastosowaniem technologii informacyjnych”, kurs kwalifikacyjny przyroda.

§         „London!”zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego dla uczniów kl. I, II

   Opis działania: Dodatkowe zajęcia z angielskiego mają umożliwić uczniowi zdobycie konkretnej wiedzy na temat Londynu przy jednoczesnym pogłębianiu wiadomości dotyczących praktycznego zastosowania języka angielskiego. Cechą tych zajęć będzie otwartość nauczyciela na oczekiwania i propozycje ucznia, tym samym stworzenie warunków dla rozwijania samodzielności, współodpowiedzialności i kreatywności uczniów.

W związku z powyższym, bardzo ważny jest właściwy dobór i stosowanie odpowiednich metod pracy.  Wszędzie tam gdzie jest to możliwe proponuje stosowanie metod aktywizujących, opartych na działaniach uczniów, wywołujące sytuacje sprzyjające i wzmacniające motywację ucznia do podejmowania rożnych przedsięwzięć. Uczeń będzie miał szeroką wiedzę na temat kultury i obyczajów panujących w kraju anglojęzycznym, umiejętność rozumienia ze słuchu, czytania ze zrozumieniem oraz analizowania tekstu i tworzenia odpowiednich wniosków oraz zdolność posługiwania się językiem angielskim  w sytuacjach życia codziennego.

Osoba prowadząca: Agnieszka Matejko – nauczyciel języka angielskiego.

§          Шаг за шагом – всё выучу! - praca z uczniem słabym i początkującym na zajęciach wyrównawczych z języka rosyjskiego w klasie I gimnazjum.

Opis działania: Znajomość języków obcych we współczesnym świecie ma ogromne znaczenie. Dotyczy  to wszystkich języków, a zwłaszcza tych o zasięgu światowym, wśród których język rosyjski, chociaż nie zawsze traktowany przez Polaków z należytym szacunkiem, zajmuje ważne miejsce. Podstawowe umiejętności i sprawności uczeń nabywa zwykle na II etapie edukacyjnym, który poprzedza naukę języka w gimnazjum. Tymczasem  w bieżącym roku szkolnym do klas pierwszych Gimnazjum w Gręzówce trafiła grupa uczniów, którzy mają poważne problemy z nauką tego języka. Do grupy tej dołączyło dwoje uczniów początkujących. Dodatkowym problemem w tych klasach jest fakt, iż mają oni język rosyjski tylko w wymiarze jednej godziny tygodniowo.

          Z powodu braków, nawarstwione trudności zakłócają rozwijanie podstawowych sprawności językowych, co w konsekwencji przyczyni się do słabych wyników w nauce. Sytuacja ta doprowadzi do zniechęcenia i braku zainteresowania, a być może nawet znienawidzenia przedmiotu. Aby temu zapobiec stworzyłam program, według którego będę prowadziła zajęcia wyrównawcze dla uczniów początkujących i najsłabszych. Odbywać się będą co drugi tydzień w wymiarze dwóch godzin. Zależy mi na tym, aby były atrakcyjne dla uczniów, a jednocześnie w największym stopniu poprawiły sytuację dydaktyczną w tych klasach. Program będzie realizowany w okresie od stycznia 2007r. do stycznia 2008r.

 Osoba prowadząca: Agnieszka Rzepecka - mgr filologii rosyjskiej, studia podyplomowe  filologii polskiej.

§         „Chemia dla wszystkich” - zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z chemii.

Opis działania: Program jest przeznaczony do pracy z uczniami, którzy mają trudności  ze zrozumieniem i nauczeniem się chemii. Przeznaczony jest dla uczniów z brakami w wiadomościach i umiejętnościach z zakresu chemii spowodowanych specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, nieobecnością na zajęciach, trudnościami w skupieniu uwagi w dużej grupie uczniów. Program zajęć jest dostosowany do potrzeb uczęszczających na zajęcia uczniów. Obejmuje treści nauczania zawarte w podstawie programowej, które nie zostały przyswojone przez uczniów. Obejmuje doskonalenie umiejętności obserwacji i opisu przemian chemicznych, posługiwania się podstawową terminologią chemiczną, rozwijania zdolności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych, wyszukiwania i wykorzystywania informacji, rozwiązywania zadań rachunkowych.

Osoba prowadząca: Emilia Walentukiewicz – mgr chemii, studia podyplomowe

                                                                                  matematyka.

 

§     „Matematyka nie tylko dla orłów” - zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze              dla uczniów  kl. III

 

Opis działania: Program zajęć skierowany jest do uczniów, którzy mają duże problemy z nauką matematyki, czyli przedmiotem, który budzi lęk wśród uczniów niemających uzdolnień w kierunku przedmiotów ścisłych. Brak zdolności pogłębia braki z zakresu tego przedmiotu. Bojąc się matematyki, nie lubią jej i nie potrafią się uczyć. Im mniej się uczą tym mniej rozumieją. Z roku na rok braki powiększają się i stwarzają problemy z promocją do klasy następnej. Jedna z form pomocy, jaką uczniom może zapewnić szkoła są zajęcia wyrównawcze. Zajęcia takie mają na celu ukazanie uczniom słabym, że matematyki mogą się nauczyć. Realizując ten program postaram się skupić na tych treściach, które są niezbędne do opanowania podstawowych wiadomości i umiejętności objętych programem nauczania w gimnazjum. Sposób realizacji: klasa IIIa – 1 godz. tyg.     Klasa IIIb – 1 godz. tyg.

 

Osoba prowadząca: Joanna Rojewska - mgr matematyki i fizyki, studia podyplomowe podstaw informatyki, studia podyplomowe Matematyka w nowej szkole.

 

DZIAŁANIE II         Talenty na start – Europa czeka!

Podjęte działania pomogą udoskonalić proces dydaktyczno – wychowawczy i  podwyższą poziom intelektualny uczniów. Możliwe to będzie poprzez wprowadzenie nowatorskich metod nauczania, co dodatkowo pobudzi ciekawość uczniów oraz wzmoże ich zaangażowanie w proces edukacyjny.

§    „Ścieżkami pamięci” - dziedzictwo kulturowe w regionie; edukacja regionalno historyczna dla gimnazjum

Opis działania: ,,Co tysiące lat żłobiły,  tysiące lat nie zdołają zatrzeć”- myśl ta jest wyrazem misji, jakiej  podjęłyśmy się z poczuciem pełnej odpowiedzialności za nasze dzieci. Świadome poznawanie ,,własnych korzeni” jest istotnym elementem kultury, którą należy podtrzymywać i przekazywać z pokolenia  na  pokolenie. Ważne jest,  by to właśnie nauczyciele, rodzice i dziadkowie przekazywali dzieciom zwyczaje, obrzędy ludowe, zapoznawali z historią swojego regionu, różnorodnością i bogactwem wytworów myśli i rąk pradziadów. Warunkiem powodzenia pracy w zakresie wychowania regionalnego jest umiejętność zainteresowania i zaciekawienia uczniów, które mogą stać się dla nich inspiracją do samodzielnych poszukiwań. Uczestnikami projektu będą uczniowie kl. I-III Gimnazjum          w Gręzówce, nauczyciele, rodzice, dziadkowie i najstarsi mieszkańcy wsi. Na systematycznie prowadzonych zajęciach pozalekcyjnych realizowany będzie autorski program edukacji regionalno-historycznej  ,,Ścieżkami Pamięci".

Osoby prowadzące: Urszula Jurzyk - mgr historii, opiekun koła historycznego,

Dorota Sójka - mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, posiada licencję na prowadzenie koła „Ścieżkami pamięci”, nadaną przez Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN w Lublinie.

§         „Szachy kształcą łącząc pokolenia i narody” - nauka gry w szachy.

Opis działania: Koło szachowe w gimnazjum w Gręzówce prowadzę społecznie od trzech lat, a od pięciu organizuję coroczne turnieje szachowe o puchar dyrektora ZS w Gręzówce, które cieszą się dużą popularnością. Uczestniczy w nich młodzież ze szkół Gminy Łuków. Uczniowie z ze szkoły podstawowej w Gręzówce mają już pierwsze sukcesy. W roku szkolnym 2006/ 2007 zajęli II miejsce w gminnych zawodach szachowych i sukces ten powtórzyli na szczeblu powiatu. Uważam, że przystąpienie do szkolnego projektu jeszcze bardziej upowszechni tę pożyteczną formę zajęć. W życiu codziennym grę tę traktujemy jako intelektualną formę rozrywki, z którą najczęściej wiąże się uczucie przyjemnie spędzanego czasu. Takie spojrzenie na szachy nie pozwala na dostrzeżenie w nich wartości wychowawczych. Jeżeli natomiast będziemy rozumieli je jako jedną z wielu dyscyplin sportu, wykorzystującą zdobycze teorii metodyki sportu, nauk społecznych i biomedycznych, wymagającą wieloletniego procesu szkolenia, z łatwością dostrzeżemy, że uprawianie szachów wzbogaca osobowość dziecka i polepsza jego przygotowanie do uczestnictwa w życiu społecznym. Jestem pewien, że program odegra ważną rolę we wspomaganiu rozwoju psychospołecznego  uczniów.

Osoba prowadząca: Wojciech Szczygieł - mgr pedagogiki kulturalno – oświatowej, studia podyplomowe filologii polskiej, studia podyplomowe historia i wiedza o społeczeństwie.

§         „Baw się zdrowo na sportowo” dodatkowe zajęcia sportowe.

Opis działania: Rozwijanie sprawności fizycznej jest istotą i celem pracy każdego nauczyciela wychowania fizycznego. Wszyscy dostrzegamy wartości jakie niesie za sobą prawidłowy rozwój fizyczny człowieka i jego przydatność w życiu codziennym. Znaczenie sportu dla zdrowia i rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży oznacza celowość wprowadzenia takich zajęć w naszej szkole. Podnosi to jakość jednostki nie tylko dla naszej szkoły i społeczności lokalnej ale także jako pełnoprawnego członka Europy.  Jedną z form realizacji powyższych spostrzeżeń jest uczestnictwo dzieci  na zajęciach kół sportowych, na których mogą realizować własne zainteresowania sportem z korzyścią dla całego procesu dydaktyczno- wychowawczego. Głównym założeniem pracy z uczniem uzdolnionym ruchowo jest propagowanie aktywnych sposobów spędzania czasu i systematyczne podnoszenie własnej sprawności fizycznej. Proces ten stwarza możliwość osiągania wysokich wyników sportowych a tym samym niesie radość z odnoszonych sukcesów. Udział w zawodach sportowych uczy tolerancji, szacunku, pokory wobec przewagi przeciwnika i przestrzegania zasad „fair play”.

Osoba prowadząca:  Krzysztof Sulej - mgr wychowania fizycznego, studium „Obsługa ruchu turystycznego”, wieloletni opiekun UKS „Gręzovia”.

§         „Nie patrzcie na to”grupa teatralno – kabaretowa.

Opis działania: Program ten jest wynikiem kilkuletniej praktyki szkolnej w zakresie stosowania inscenizacji na lekcjach języka polskiego i na zajęciach pozalekcyjnych. Obserwując artystyczne  poczynania naszych uczniów na różnego rodzaju uroczystościach szkolnych, doszedłem do wniosku, że należy „zagospodarować” aktywną artystycznie młodzież i stworzyć jej warunki  do realizowania swoich pomysłów i prezentowania się nie tylko na forum szkoły, ale też poza nią. U podstaw tworzenia tego programu legło przekonanie, że warto byłoby też zaopatrzyć młodzież w podstawową wiedzę na temat teatru; pokazać, czym teatr jest, pozwolić młodym ludziom  poczuć niezwykłą  atmosferę  tego miejsca (stąd pomysł kilkakrotnego wyjazdu na spektakle teatralne). Spotkania w ramach tego programu dadzą możliwość twórczego korzystania z Internetu (tworzenie własnej strony). Planowane jest przedstawienie historii teatru ze szczególnym uwzględnieniem wielkich teatralnych  reformatorów na czele z Williamem Szekspirem. Ta część zajęć  zakończy się wyjazdem do Londynu.

Osoba prowadząca: Tadeusz Federczyk - mgr filologii polskiej, mgr pedagogiki kulturalno - oświatowej, wieloletni opiekun koła teatralno – kabaretowego.

DZIAŁANIE III     Szkolne Centrum Informacji

Zajęcia ujęte w tym działaniu pomogą stać się uczniom pełnoprawnymi członkami społeczeństwa. Będą oni mogli zaznaczyć swą aktywną obecność jako uczestnika życia kulturalno – społecznego.

§         „Gimnazjum i co dalej?” orientacja zawodowa.

Opis działania: Wybór szkoły i zawodu jest jedną z najważniejszych decyzji podejmowanych w życiu. We współczesnym świecie najwyższe kwalifikacje w coraz większym stopniu przesądzają o pozycji kraju na arenie międzynarodowej. Szansą uzyskania korzystnej perspektywy dla osiągnięcia sukcesu zawodowego jest lepsze przygotowanie młodzieży do życia zawodowego i udziału w życiu publicznym. Od trafności oceny swoich możliwości, dopasowania ich do swoich zdolności oraz zainteresowań, zależy dalszy rozwój człowieka. Decyzja ta ma ogromną wagę zarówno dla ucznia jak i dla społeczeństwa w którym przyjdzie mu funkcjonować. Młodzi ludzie tworzą bowiem, nowe pokolenie, od którego zależy przyszłość. Program ma przygotować uczniów do świadomego wyboru dalszej drogi edukacyjnej i planowania kariery zawodowej, przekazać informacje o zawodach, drogach kształcenia oraz potrzebach rynku pracy. Program obejmuje uczniów, rodziców i nauczycieli. Sposób realizacji: zajęcia 2 razy w miesiącu.

Osoba prowadząca: Joanna Rojewska - mgr matematyki i fizyki, studia podyplomowe podstaw informatyki, studia podyplomowe Matematyka w nowej szkole.

§        „Komputer bez tajemnic” warsztaty informatyczne.

Opis działania: Program, który stworzyłem jest odpowiedzią na pytania i zainteresowanie informatyką ze strony uczniów. Większość uczniów pragnie w biegły sposób używać komputerów osobistych do gier, korespondencji, odtwarzania muzyki i filmów, kopiowania, skanowania, tworzenia i drukowania dokumentów. W niniejszej propozycji programu preferuje metody rozwijające samodzielne myślenie ucznia, jego swobodę w dochodzeniu do wiedzy, kształci motywację do świadomej pracy nad sobą, umiejętność wyciągania logicznych wniosków i rozwiązywania postawionych problemów. Program ten ma także na celu kształtowanie uzdolnień młodzieży w dziedzinie informatyki. Skierowany jest do uczniów klas II i III gimnazjum zainteresowanych przedmiotem informatyka pragnących pogłębić swoją wiedzę z dziedziny Technologii Informatycznej.

Osoba prowadząca: Tomasz Piros - mgr wychowania muzycznego, studia podyplomowe zastosowań informatyki, kwalifikacyjny kurs sztuki, szkoła muzyczna II st., wieloletni kierownik Kapeli Zespołu Pieśni i Tańca „Chodowiacy” im. Alicji Siwkiewicz w Siedlcach.