Edukacja ekologiczna w placówkach Gminy Łuków

przedsięwzięcie realizowane dzięki współfinansowaniu:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

  ”Bliżej Matki Ziemi"

Osoba realizująca przedsięwzięcie -  mgr Izabela Król 

Program edukacji ekologicznej realizowany jest od 30.03.2017 r. do 20.06.2017 r. i skierowany do uczniów klas IV - VI,  II etapu edukacyjnego szkoły podstawowej.

Cele:

 • wytworzenie trwałych nawyków i zachowań w duchu ekologicznego stylu życia w domu, w szkole i w najbliższym otoczeniu, zachęcanie innych do takich zachowań,

 • budowanie wśród uczestników świadomości o odpowiedzialności za otaczające nas środowisko - otoczenie szkoły, wsi

 • poznanie różnych form ochrony środowiska w okolicy szkoły

 • wzbogacanie fauny - rośliny ozdobne wymagające różnorodnych środowisk

 • aktywizacja poszczególnych grup do realizacji łączących ich celów.

Szczegółowy harmonogram merytoryczny realizacji zadania

Nazwa działania

Szczegółowy opis

Termin realizacji

1. Od starożytnej magii do kosmicznych wahadłowców - NIE dla AZBESTU.

·     prezentacje multimedialne, gazetki o szkodliwości azbestu,

·     konkurs plastyczny: "Kwitnący dach" ( makieta).

III - IV

2. Na pomoc ZAPYLACZOM.

·     tworzymy hotele dla zapylaczy - konkurs.

·     fauna przyjazna pszczołom i dzikim zapylaczom - gazetka, prezentacje multimedialne dla uczniów klas I-III oraz IV - VI szkoły podstawowej.

·     STOP pestycydom - projektujemy ulotki,

·     STOP wypalaniu traw - spotkanie ze strażakiem z OSP w Gręzówce, zaprojektowanie i wydrukowanie ulotek dla miejscowych rolników, prezentacje multimedialne dla uczniów klas I-III oraz IV - VI szkoły podstawowej.

III-V

3.Flora i fauna naszej okolicy.

·     warsztaty ekologiczne w rezerwacie Jata, wykonanie zdjęć, gazetki, spotkanie z leśnikiem, poznanie gatunków fauny i flory objętych ochroną, pomniki przyrody,

·     dekalog św. Franciszka - plakaty, ulotki informacyjne,

V - VI

4. Co chciałbym, aby o ekologii wiedział mój rodzic?

·     jak oszczędzać wodę, energię? - gazetki, prezentacje multimedialne dla uczniów klas dla uczniów klas I-III oraz IV - VI szkoły podstawowej,

·     "Rowerowy czerwiec" - ekologicznie i bezpiecznie docieram do szkoły (konkurs dla klas),

·     warsztaty ekologiczne w Zakładzie Kanalizacji i Oczyszczania Ścieków w Łukowie,

·     energia ze źródeł odnawialnych - konstruujemy zestawy.

IV - VI

Działania w ramach programu  więcej....

 

 

Edukacja ekologiczna w placówkach Gminy Łuków

przedsięwzięcie realizowane dzięki współfinansowaniu:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

EKOSKRZATY – MALI  EKOLODZY

  Osoba realizująca przedsięwzięcie -  mgr Ewa Grom

  Program edukacji ekologicznej realizowany jest od 10 września do 10 grudnia  2016r. i skierowany do uczniów klas I–III, I etapu edukacyjnego szkoły podstawowej.

Cele:

 • rozbudzenie potrzeby kontaktu z przyrodą;

 • dostrzeganie  negatywnych  skutków zanieczyszczenia środowiska;

 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności i potrzeby szybkiej reakcji na problemy ekologiczne:

 • wytworzenie trwałych nawyków dbania o otaczający świat.

Szczegółowy harmonogram merytoryczny realizacji zadania”  EKOSKRZATY – MALI  EKOLODZY”

Nazwa działania

Szczegółowy opis

Termin realizacji

1.ŚWIAT ZWIERZĄT

   I ROŚLIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ŁUKOWSKIE   
    AMONITY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.ŻYJ  Z  PRZYRODĄ
   W ZGODZIE

Ø    Spotkanie z leśnikiem, poznanie gatunków flory i fauny naszej okolicy, znaczenie lasów dla człowieka i środowiska, pomniki przyrody, rezerwaty, wędrówki ptaków - zaznaczanie na mapie.

Ø    Spacer do lasu – obserwacja przyrody- fauny i flory, zajęcia z lupami i lornetkami, wykonanie albumu roślin i zwierząt.

Ø    Oglądanie edukacyjnych filmów przyrodniczych, programy edukacyjne, krzyżówki, quizy, puzzle.

Ø    Wykorzystanie literatury, multimediów oraz innych środków dydaktycznych umożliwiających poznanie roślin i zwierząt objętych ochroną, wykonanie puzzli i gazetki ściennej.

Ø    Rośliny przyjazne zdrowiu - pogadanka, pokaz, wyklejanki, kolorowanki, wystawa prac uczniów.

Ø    Październik miesiącem ochrony przyrody – pogadanki, wyszukiwanie informacji
w Internecie.

Ø    „Jesień w przyrodzie” – piękno i uroki krajobrazu jesiennego - konkurs plastyczny.

Ø    Porządkowanie własnych podwórek.

Ø    Warsztaty ekologiczno–przyrodnicze
w warszawskim zoo.

Ø    „Skarby naszej ziemi” - prezentacja multimedialna.

Ø    Warsztaty ekologiczne prowadzone przez stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”.

Ø    Wystawa okazów przyniesionych przez dzieci i wykonanie gazetki ściennej -„ Ocalić to, co pozostało”

Ø    „Niebieska planeta „- warsztaty.

(Celem warsztatów jest uświadomienie uczniom problemu niedostatku wody pitnej na świecie
i  konieczności oszczędzania jej).

- prezentacja - zasoby słonej i słodkiej
 wody na Ziemi,

- zużywanie wody na co dzień do poszczególnych czynności - szukanie informacji w Internecie,

- czytanie wybranych artykułów z czasopism ekologicznych dla dzieci, np.:MiniLo&Aniela”, „Tropami przyrody”, rozwiązywanie krzyżówek i rebusów.

- sporządzenie listy sposobów oszczędzania wody.

Ø    Co nas truje i jakie to może mieć konsekwencje dla życia zwierząt, roślin i ludzi - zajęcia w terenie.

Ø    Ekoznaki i inne oznaczenia stosowane
w Polsce na różnych opakowaniach i metkach – pogadanka, zajęcia z komputerem.

Ø    Jak żyć ekologicznie we własnym domu? (gaz, woda, energia elektryczna, segregowanie śmieci itd. ) - ankieta dla rodziców i analiza ankiety.

Ø    Ekologiczne torby na zakupy – pokaz, kolorowanie papierowej torby.

Ø    Konkurs ekologiczny.

Ø    Dania ekologiczne - przygotowanie zdrowego posiłku - surówki i kanapki.

Ø    Wykorzystanie siły wiatru przez człowieka – zajęcia techniczne - wykonanie wiatraczków, doświadczenie – badanie siły wiatru przy pomocy wiatromierza.

 

Ø    Jak należy dbać o Ziemię?- na podstawie książki „100 rzeczy, które możesz zrobić by ocalić planetę”, prezentacji multimedialnych
i programów edukacyjnych.

Ø    Podsumowanie programu - wykonanie makiety (wieś zanieczyszczona i zaśmiecona kontra wieś ekologiczna) oraz sporządzenie notatki o realizacji programu na stronę internetową szkoły i gminy.

Ø    „Niebieska planeta „- warsztaty.

(Celem warsztatów jest uświadomienie uczniom problemu niedostatku wody pitnej na świecie
i  konieczności oszczędzania jej).

- prezentacja - zasoby słonej i słodkiej
 wody na Ziemi,

- zużywanie wody na co dzień do poszczególnych czynności - szukanie informacji w Internecie,

- czytanie wybranych artykułów z czasopism ekologicznych dla dzieci, np.:MiniLo&Aniela”, „Tropami przyrody”, rozwiązywanie krzyżówek i rebusów.

- sporządzenie listy sposobów oszczędzania wody.

Ø    Co nas truje i jakie to może mieć konsekwencje dla życia zwierząt, roślin i ludzi - zajęcia w terenie.

Ø    Ekoznaki i inne oznaczenia stosowane
w Polsce na różnych opakowaniach i metkach – pogadanka, zajęcia z komputerem.

Ø    Jak żyć ekologicznie we własnym domu? (gaz, woda, energia elektryczna, segregowanie śmieci itd. ) - ankieta dla rodziców i analiza ankiety.

Ø    Ekologiczne torby na zakupy – pokaz, kolorowanie papierowej torby.

Ø    Konkurs ekologiczny.

Ø    Dania ekologiczne- przygotowanie zdrowego posiłku - surówki i kanapki.

Ø    Wykorzystanie siły wiatru przez człowieka – zajęcia techniczne - wykonanie wiatraczków, doświadczenie – badanie siły wiatru przy pomocy wiatromierza.

Ø    Jak należy dbać o Ziemię?- na podstawie książki „100 rzeczy, które możesz zrobić by ocalić planetę”, prezentacji multimedialnych
i programów edukacyjnych.

Podsumowanie programu - wykonanie makiety (wieś zanieczyszczona i zaśmiecona kontra wieś ekologiczna) oraz sporządzenie notatki o realizacji programu na stronę internetową szkoły i gminy.

 

IX – X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

XI - XII

 

Działania w ramach programu  więcej....

Zakończenie programu "Ekoskrzaty - mali ekolodzy"  więcej....

 

Edukacja ekologiczna w placówkach Gminy Łuków

przedsięwzięcie realizowane dzięki współfinansowaniu:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

"ZIELONY PATROL".

  Osoba realizująca przedsięwzięcie w Gimnazjum w Gręzówce: mgr Hanna Szewczyk

Cele:

 • kształtowanie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży naszej szkoły,

 • ukazanie walorów przyrodniczych najbliższej okolicy w myśl zasady „cudze chwalicie swego nie znacie” oraz piękna terenów wybranych rejonów świata,

 • poszerzanie  wiedzy na temat funkcjonowania otaczającego środowiska przyrodniczego,

 • zapoznanie z różnorodnością form ochrony środowiska,

 • kształtowanie i promowanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych w domu rodzinnym  oraz  w najbliższym otoczeniu ,

 • kształtowanie nawyków właściwego korzystania z zasobów przyrodniczych i zachęcanie   do takich zachowań innych.

 • wskazanie zależności między stanem  środowiska naturalnego, a zdrowiem człowieka

Szczegółowy harmonogram merytoryczny realizacji zadania „ ZIELONY PATROL”

Nazwa działania

Szczegółowy opis

Termin realizacji

1. Ekologiczny regulamin szkoły 

- wspólne wypracowanie  podstawowych zadań, które możemy realizować, aby nasza szkoła była ekologiczna; przedstawianie ich za pomocą rysunków, planszy,  haseł ekologicznych, ukwiecenie klas szkolnych

IX-XI

 

2. My jako gospodarze naszej miejscowości.

- segregacja śmieci (kampania informacyjna, prezentacja, konkurs)

 - sposoby usuwania odpadów w moim domu- plansze dydaktyczne,  prace plastyczne, prezentacje multimedialne,      

- zbiórka zużytych baterii,                                    

- problem elektrośmieci i ich prawidłowe zbieranie.

- badanie stanu środowiska najbliższej okolicy,   ( wykorzystanie zestawu do badania stanu  środowiska zakupionego podczas udziału w projekcie – „ TAK- jestem zielony”

-udział w akcji „Sprzątanie świata” oraz uprzątanie najbliższego terenu                             

 - wystawa zdjęć, wystawa prac plastycznych, itp.

- skutki dawnej i obecnej działalności człowieka

.- plansze, prezentacje multimedialne

 

IX - XI

3. Różnorodność form ochrony przyrody w najbliższej okolicy oraz piękna terenów wybranych rejonów świata.

 

- organizacja wyjazdu rowerowego połączona     z ogniskiem do pomnika przyrody ,

-  warsztaty  ekologiczne na terenie rezerwat Jata - spotkanie z leśnikiem, wystawka fotograficzna po warsztatach,

- wyjazd ekologiczny  do  Białowieskiego Parku Narodowego- konkurs , folder informacyjny,  wystawka na korytarzu szkolnym,                                         

- zajęcia warsztatowe – piękno przyrody świata.

 

X - XII

4. Troszczę się o „braci najmniejszych „ – miesiąc szczególnej dobroci dla wszystkich istot żywych.

 

- dokarmianie ptaków - pomagamy zwierzętom przetrwać zimę.

- zbiórka karmy dla ptaków i zwierząt leśnych

- flora i fauna naszego terenu – zajęcia terenowe

- opiekujemy i troszczymy się o powierzone nam rośliny i zwierzęta domowe.

- propagowanie dekalogu św. Franciszka – konkurs, ulotka informacyjna, plakaty.

- uczestniczymy w akcjach charytatywnych

X - XI

5. Mój dom staje się coraz bardziej ekologiczny

 

- zbieranie  informacje na temat źródeł energii wykorzystywanych na przestrzeni lat oraz jak  dawniej ludzie prali, myli i zmywali- przedstawienie zdobytych informacji  w postaci plakatów, folderów, prezentacji

- zużycie wody i energii w naszych domach- rysunki, wykresy,

-opakowania przyjazne i nieprzyjazne dla zdrowia i środowiska człowieka (torby wielokrotnego użytku),

- ustalenie  w rodzinnym gronie, w jaki sposób można ograniczyć zużycie wody i energii

w domu oraz stosowanie tych zasad każdego dnia

- wykonanie plakatów, zawieszenie haseł reklamujących oszczędzanie wody i energii

- niekonwencjonalne źródła energii – prezentacja i dyskusja

IX - XII

6. Dla zdrowia i urody dbaj o dobry stan przyrody.

-promowanie aktywnych form wypoczynku oraz walorów przyrodniczych najbliższej okolicy – folder informacyjny, plakaty,

-zbieranie informacji o  czynnikach wpływających na  zanieczyszczenie  środowiska i na zdrowie człowieka oraz ich prezentacja.

-popularyzacja wśród uczniów i rodziców zasad dbania o własne zdrowie (odżywianie, higiena, sen, gimnastyka, zdrowy tryb życia).

 

IX - XII

7. Jestem świadomym konsumentem.    

 

- prezentacja produktów należących do zdrowej żywności,

-zbieranie informacji o gospodarstwach ekologicznych oraz przedstawienie zebranych informacji,

- jak kupować żywność - znaki gwarantujące ekologiczną żywność,

- co oznaczają tajemnicze litery „E” w produktach, które spożywamy,

- jakie są sposoby właściwego przechowywania żywności?

 

 

XI – XII

 

8. RAZEM DBAJMY O ZIEMIĘ – podsumowanie programu

 

 

- przygotowanie przedstawienia ekologiczno- przyrodniczych, plakaty, prace plastyczne,

- prognozy dla Ziemi,

 - podsumowanie programu

- prezentacje multimedialne

- nagrody dla uczestników konkursu, itp.

 

XII

 

 

 

Działania w ramach programu:

1. Ekologiczny regulamin szkoły    więcej....

2. Wyjazd ekologiczny do Białowieskiego

Parku Narodowego    więcej....

3. Dla zdrowia i urody dbaj o dobry stan przyrody  więcej....

4. Jesteś świadomym konsumentem więcej....

5. Segreguj śmieci więcej....

6. Spotkanie z pielęgniarką więcej....

7. Stan gleby w Polsce więcej....

8. Czy mój dom jest ekologiczny? więcej....

6. Podsumowanie programu więcej....

 

Polecamy:

http://www.edu.tvp.pl/

http://muzea.malopolska.pl/strona-glowna