SZKOLNE DORADZTWO ZAWODOWE

 

Funkcję Szkolnego doradcy zawodowego pełni mgr Katarzyna Strzelec

 

SZKOLNY DORADCA ZAWODOWY REALIZUJĘ NASTĘPUJĄCE ZADANIA:
1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowanie uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.

2. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia.

3. Wskazywanie osobom zainteresowanym źródeł dodatkowej informacji na temat:

   * rynku pracy

* alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży

* programów edukacyjnych

4. Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom

5. Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej

6. Współpraca z instytucjami i pracodawcami wspierającymi planowanie kariery zawodowej.

 

Skontaktuj się ze szkolnym doradcą zawodowym:

* Jeżeli chcesz dokonać trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia.

* Jeżeli chcesz opracować własny plan kariery edukacyjnej i zawodowej

* Jeżeli chcesz przygotować się do roli pracownika

* Jeżeli chcesz uzyskać informacje edukacyjne i zawodowe właściwe dla

danego poziomu kształcenia.

 

Przydatne strony:

 

http://www.koweziu.edu.pl/

 

http://www.edukator.koweziu.edu.pl/

 

http://doradztwo.ore.edu.pl/

 

PEDAGOG SZKOLNY

Katarzyna Strzelec

 

Twoje dzieci staną się tym, kim ty jesteś, a więc bądź tym, kim chcesz, by one były”

(Dawid Bly)

 

 

Godziny pracy:

poniedziałek

  9.20 - 14.20

14.25 - 15.25 - zajęcia rewalidacyjne

 wtorek        

8.30 - 13.30

środa

8.30 - 13.30

13.35 - 14.20 - doradztwo zawodowe

czwartek 11.20 - 14.20 

14.20 - 15.20 - zajęcia rewalidacyjne

piątek

 8.50 - 12.50

 

Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

  1. Masz problemy z nauką.

  2. Nie radzisz sobie w kontaktach rówieśniczych.

  3. Jesteś ofiarą agresji słownej, fizycznej.

  4. Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.

  5. Chciałbyś z kimś porozmawiać.

  6. Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.

  7. Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

 

 

ZADANIA PEDAGOGA

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach - do zadań pedagoga należy w szczególności:

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,

2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej
dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki [...] w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,

5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,

6) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu,
w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy,

7) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się
w trudnej sytuacji życiowej.

 

CHROŃMY MŁODZIEŻ PRZED DOPALACZAMI

Spotkanie z kuratorem sądowym

Spotkanie z policjantami

Szkolny Tydzień Bezpieczeństwa

Spotkanie z policjantem