REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 

 

 1. Biblioteka szkolna jest czynna we wszystkie dni pracy szkoły, w godzinach umożliwiających dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu, (określonych w harmonogramie pracy umieszczonym na drzwiach wejściowych biblioteki szkolnej) ;

 2. Biblioteka gromadzi i udostępnia zbiory zgodnie z profilem programowym i potrzebami szkoły podstawowej i gimnazjum tj. przede wszystkim lektury szkolne, podręczniki, literaturę pedagogiczną i informacyjną, literaturę piękną i popularnonaukową, czasopisma, programy edukacyjne na kasetach video i płytach CD;

 3. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracyjni naszej szkoły oraz rodzice;

 4. Korzystanie z biblioteki szkolnej jest bezpłatne;

 5. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów korzystać można :

  • wypożyczając je do domu (lektury, literatura piękna i popularnonaukowa);

  • czytając, przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma, zbiory audiowizualne);

  • korzystając w pracowniach przedmiotowych (pomoce przekazane do dyspozycji nauczyciela);

 1. Czytelnik może wypożyczać książki tylko na swoje nazwisko;

 2. Książki wypożyczonej nie można przekazywać osobom trzecim;

 3. Uczeń może posiadać na swoim koncie maksymalnie 3  książki. O ilości wypożyczeń decyduje nauczyciel-bibliotekarz. Uczniom przygotowującym się do konkursów przedmiotowych wypożyczana jest potrzebna ilość pozycji książkowych (bez ograniczeń), dotyczy to także pozycji znajdujących się w Księgozbiorze Podręcznym;

 4. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania i dbania o wypożyczone książki;

10. Uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może wypożyczać z biblioteki podręczniki szkolne i korzystać z nich przez cały rok;

 1. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę. Jeśli odkupienie jest niemożliwe, powinien oddać inną, wskazaną przez bibliotekarza; 

 2. Uczeń, który nie oddał książek do biblioteki w terminie, nie może korzystać z księgozbioru bibliotecznego, aż do chwili uregulowania tego stanu;

 3. Uczeń jest zobowiązany do zwrócenia wszystkich wypożyczonych z biblioteki książek przed końcem roku szkolnego, (w terminie wyznaczonym przez bibliotekę;

 4. Jeżeli uczeń przetrzymuje książki w domu i nie kontaktuje się z biblioteką wówczas bibliotekarz może wpisać mu do zeszytu uwag uwagę negatywną za niewłaściwy stosunek do obowiązków szkolnych;

 5. Uczniowie i nauczyciele mogą korzystać ze stanowiska komputerowego dla potrzeb dydaktycznych, nauczyciel – bibliotekarz służy pomocą w korzystaniu z zasobów Internetu uczniom przygotowującym się do zajęć;

 6. Biblioteka jest pracownią szkolną, w której należy zachować szczególną ciszę, mówić szeptem i nie przeszkadzać innym;

powrót >>>>