REGULAMIN

MULTIMEDIALNEGO CENTRUM INFORMACJI

 

Postanowienia ogólne

  

§ 1.

 

Multimedialne Centrum Informacyjne, zwane dalej "centrum", pozwala nauczycielom, pracownikom oraz uczniom Zespołu Szkół w Gręzówce na korzystanie z technologii informacyjnej dla realizacji zadań związanych     z procesem dydaktyczno-wychowawczym.

 

§ 2.

 

Z centrum mogą korzystać wyłącznie uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Zespołu Szkół , zwani dalej "użytkownikami". Ze względu na lokalizację użytkowników korzystających z centrum obowiązują postanowienia regulaminu biblioteki, a w szczególności: zmiana obuwia, pozostawienie kurtek w szatni i zachowanie ciszy.

§ 3.

 

Osoby przebywające w centrum zobowiązane są do stosowania się do niniejszego regulaminu oraz do przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny określonych w:

  • rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych.

 

 

Praca w centrum

 

§ 4.

 

Użytkownicy mogą korzystać z centrum w godzinach pracy centrum (w godzinach pracy biblioteki szkolnej). Użytkownicy są zobowiązani do powiadomienia nauczyciela bibliotekarza o obecności osób trzecich.

 

§ 5.

 

Pierwszeństwo w korzystaniu z centrum mają nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

 

§ 6.

 

Zabrania się wnoszenia do centrum substancji lub przedmiotów mogących wpłynąć niekorzystnie na funkcjonowanie sprzętu komputerowego. W szczególności zakaz dotyczy: produktów żywnościowych, napojów.

 

§ 7.

 

Przed rozpoczęciem pracy użytkownicy zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem.

Bez zgody nauczyciela bibliotekarza nie można zmieniać stanowiska komputerowego ani sposobu logowania.

 

§ 8.

 

Zmiana stanowiska lub sposobu logowania bez wiedzy i zgody nauczyciela bibliotekarza może skutkować zakazem korzystania z centrum.

 

  

§ 9.

 

Przed rozpoczęciem pracy na stanowisku użytkownicy są zobowiązani do sprawdzenia jego stanu ogólnego i technicznego i zgłoszenia dostrzegalnych usterek opiekunowi centrum.

 

§ 10.

 

Dokonywanie zmian w konfiguracji sprzętowej systemów komputerowych znajdujących się w centrum (w szczególności: otwieranie jednostek centralnych, przyłączanie/odłączanie myszy, przyłączanie/odłączanie klawiatur, regulacja parametrów monitorów) dozwolone jest wyłącznie za zgodą opiekuna centrum. Zauważone problemy należy natychmiast zgłaszać opiekunowi centrum.

 

§ 11.

 

Dokonywanie zmian w konfiguracji programowej systemów komputerowych znajdujących się w centrum (w szczególności: instalowanie/usuwanie oprogramowania, zmiany ustawień systemu operacyjnego oraz programów, usuwanie lub modyfikowanie istniejących danych) dozwolone jest wyłącznie za zgodą opiekuna centrum.

 

§ 12.

Użytkownicy mają prawo do korzystania z udostępnionych w systemie komputerowym szkoły danych i programów. Użytkownicy mają także prawo, po uzyskaniu zgody opiekuna centrum, do korzystania ze znajdujących się w centrum urządzeń komputerowych, takich jak: drukarki, skanery, itp.

 

§ 13.

Użytkownicy mają prawo do korzystania z własnych danych, pozyskanych z Internetu lub przyniesionych na wymiennych nośnikach danych.

 

 

§ 14.

 

Użytkownicy centrum mają prawo do zapisywania swoich danych wyłącznie w wyznaczonym im miejscu. Dane tymczasowe utworzone w trakcie pracy należy po jej zakończeniu usunąć. Opiekun centrum nie gwarantuje zachowania danych zapisanych poza wyznaczonym miejscem!

 

 

§ 15.

 

Użytkownicy mają obowiązek dbać o bezpieczeństwo danych, a w szczególności: nie udostępniać innym swoich haseł, informować opiekuna o nietypowym zachowaniu komputera.

 

§ 16.

 

W trakcie pracy użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania:

  • przepisów prawa, w szczególności dotyczących: uzyskiwania nieuprawnionego dostępu do danych, rozpowszechniania pornografii, propagowania zakazanych przez prawo treści,

  • powszechnie przyjętych norm obyczajowych, w tym dotyczących korzystania z Internetu: rozpowszechniania tzw. spamu, obrażania innych użytkowników Internetu.

 

§ 17.

 

Opiekun centrum ma prawo blokowania dostępu do określonych danych lub usług (w szczególności dostępu do Internetu) oraz monitorowania poczynań użytkowników.

 

§ 18.

 

Korzystanie z urządzeń drukujących możliwe jest wyłącznie za zgodą opiekuna centrum, przy wykorzystaniu własnych materiałów eksploatacyjnych (w szczególności papieru).

 

 

§ 19.

 

Po zakończeniu pracy należy uporządkować stanowisko komputerowe, a w szczególności: odpowiednio wyłączyć komputer, ustawić elementy zestawu komputerowego na właściwym miejscu.

 

 

   

Postanowienia końcowe

 

§ 20.

 

Użytkownicy odpowiadają materialnie za uszkodzenia bądź zniszczenia sprzętu i wyposażenia stanowisk komputerowych, spowodowane użytkowaniem niezgodnym z powyższymi paragrafami.

 

§ 21.

 

W kwestiach nie wymienionych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy statutu szkoły oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

§ 22.

 

Regulamin obowiązuje wszystkich uczniów, nauczycieli i innych pracowników Zespołu Szkół w Gręzówce korzystających MULTIMEDIALNEGO CENTRUM INFORMACYJNEGO.

 

powrót >>>