INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA

UCZNIÓW KLAS I - III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

Z dniem 19.09.2011r. w Szkole Podstawowej w Gręzówce rozpoczęła się realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej”. Jego celem jest wyrównanie szans edukacyjnych  poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I – III. Koordynatorem szkolnym  projektu jest p. wicedyrektor Regina Hermanowicz. W ramach projektu w  naszej szkole  realizowane są następujące zajęcia pozalekcyjne:

Zajęcia psychoedukacyjne z uczniami klasy I SP

 

Prowadząca: Katarzyna Strzelec

Termin: piątek 815 – 900

 

Głównym założeniem zajęć jest wszechstronny rozwój osobowości, pomoc w zrozumieniu siebie oraz innych ludzi, pomoc w poznawaniu i rozumieniu świata, przy­gotowanie do współtworzenia świata i odnajdywanie w nim własnego miejsca.  Ważnym aspektem zajęć jest rozpoznanie i zapobieganie agresji wśród uczniów tej klasy.

 

Główne cele programu:

  • Integracja zespołu  - wytworzenie atmosfery życzliwości, ak­ceptacji, bezpieczeństwa, współpracy.

  • Usprawnianie funkcji poznawczych uczniów przez aktywi­zację uczniów, budowanie pozytywnej motywacji do nauki.

  • Zaangażowanie środowiska rodzinnego i środowiska lokal­nego w pracę nad poprawą funkcjonowania rodziny i szkoły oraz zachowania dzieci.

  • Wprowadzenie zabawy jako pozytywnego wzmocnienia po­prawnych form zachowania.

  • Wytwarzanie życzliwej i radosnej atmosfery pracy.

  • Kształtowanie pozytywnych wzorców zachowania; współ­praca i zdrowa rywalizacja.

    

 

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

Prowadząca: Krystyna Szczygieł

Termin: wtorek 1205-1255

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych odbywają się raz w tygodniu w wymiarze 1 godziny. Uczęszcza na nie 4 dzieci z klasy II. Uczniowie na zajęciach doskonalą umiejętności matematyczne, uczą się logicznego myślenia, korzystają z pomocy dydaktycznych, gier i zabaw matematycznych. Zajęcia te stanowią pomoc w zdobywaniu umiejętności i wiadomości, uczą dziecko  podejmować decyzje, sprzyjają podniesieniu własnej wartości. Ich tematyka jest zróżnicowana tak, by dziecko utrwalało znane mu treści, a także poznawało nowe. Ćwiczenia tu stosowane rozwijają ciekawość poznawczą, a także uczą samodzielnego myślenia.

  

 

 

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej

Prowadząca: Agnieszka Federczyk

Termin: czwartek 0815-0900

 Zdrowe, zgrabne, o pięknej sylwetce dziecko, to marzenie wszystkich rodziców i dążenie wychowawców. Czy takie będzie, w bardzo dużym stopniu zależy od warunków, stylu życia i nawyków dziecka. Dlatego troska o prawidłowy rozwój fizyczny dziecka, o zapewnienie mu odpowiedniej ilości wszechstronnego ruchu jest działaniem na rzecz szeroko pojętego zdrowia dziecka.  Uczestnikami zajęć, odbywających się w wymiarze 1 godziny tygodniowo, są uczniowie klasy I b i II b SP ( łącznie 10 osób). Gimnastyka korekcyjna jest kierowana głównie do dzieci z wadami nie wymagającymi jeszcze postępowania rehabilitacyjnego, u których wady postawy są wynikiem słabego umięśnienia oraz nieprawidłowego nawyku w utrzymaniu postawy ciała. Dzieci  te wymagają dodatkowej dawki ruchu – ruchu korekcyjnego. Na zajęciach dzieci uczą się nowych ruchów, ćwiczeń i zabaw. Aby zachęcić je do ćwiczeń, na zajęciach stosuje się w jak największym stopniu najwłaściwszą dla tego wieku formę zajęć, jaką są zabawy i gry ruchowe. W zabawach i grach ruchowych zdecydowanie preferuje się dokładność wykonania zadań korekcyjnych, a następnie szybkość, zgodnie z zasadą: nie szybko i byle jak, ale dokładnie i szybko. Zajęcia będą prowadzone do czerwca 2012 roku – łącznie 42 godziny.

  

 

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów z języka angielskiego

Prowadząca: Beata Wysokińska

Termin: wtorek 1205-1255

Nauka języka angielskiego w edukacji dzieci i młodzieży jest bardzo ważna. Jest on najczęściej używanym środkiem komunikacji w europejskim obszarze kulturowym i dlatego ważne jest, aby młode pokolenie uczyło się języka chętnie i efektywnie. Na zajęciach z języka angielskiego odbywających się w wymiarze 1 godziny w tygodniu, uczniowie klasy III  poznają kulturę i obyczaje krajów anglojęzycznych. Proponowana tematyka zajęć pozwala na usystematyzowanie wiedzy i  umiejętności z języka angielskiego, uczy tolerancji i wzbogaca ogólną wiedzę o świecie. Uczęszczanie uczniów zdolnych na tego typu zajęcia daje im możliwość rozwijania swoich zainteresowań, oraz rozwijania swoich umiejętności  wypowiadania się , pisania czytania i rozumienia ze słuchu.

  

  

Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy

Prowadząca: Magdalena Orzeł

Termin: czwartek 910 – 955

Zajęcia są prowadzone dla uczniów klasy I SP. Mają one na celu:

·        usprawnianie podstawowych funkcji aparatu mowy - oddechu, fonacji i artykulacji oraz ich koordynacji;

·        przygotowanie do poprawnej techniki czytania i pisania;

·        wykształcenie umiejętności poprawnej artykulacji głosek zaburzonych;

·        usprawnianie funkcji analizatora słuchowego – słuchu fonemowego, analizy i syntezy słuchowej;

·        usprawnianie analizatora wzrokowego;

·        podnoszenie sprawności grafomotorycznej, które to umiejętności warunkują poprawną komunikację językową.

 

 

 

Zajęcia z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu dla uczniów klasy I 

Prowadząca: Regina Olszewska

Termin: czwartek 1205 – 1255

Zasadniczym celem programu zajęć z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu jest wyrównywanie braków w rozwoju psychomotorycznym dzieci oraz opanowanie przez nie podstawowych umiejętności w czytaniu i pisaniu, by umożliwiło to im dalszą naukę w szkole.
Cele szczegółowe
• Usprawnianie i stymulowanie funkcji percepcyjno-motorycznych.
• Prawidłowe ukształtowanie osobowości, m.in. w sferze emocjonalnej.
• Eliminowanie błędów i braków w czytaniu i pisaniu.
• Ćwiczenie umiejętności prawidłowego czytania i pisania.
• Eliminowanie luk w wiadomościach przewidzianych programem na szczeblu uczenia się dziecka..
Treści programowe
• rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej i manualnej,
• usprawnianie funkcji wzrokowej i orientacji przestrzennej,
• usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
• usprawnianie funkcji słuchowej.
• różnicowanie liter małych i wielkich,
• różnicowanie liter o podobnym kształcie,
• wprowadzenie pojęcia samogłoska i spółgłoska,
• wyodrębnianie samogłosek w wyrazach jednosylabowych,
• tworzenie sylab,
• tworzenie wyrazów
• czytanie i pisanie wyrazów o różnej liczbie sylab,
• uzupełnianie luk sylabowych i literowych w czytaniu.
• pisanie (malowanie) liter na arkuszach papieru, różnej wielkości.
• pisanie liter za pomocą szablonów,
• kalkowanie (kalką techniczną) obwodzenie po wzorze
• samodzielne pisanie liter.
• przepisywanie,
• pisanie z pamięci,
• pisanie ze słuchu.

 

Projekt ”Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Łuków” współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.