W  kwietniu 2018 roku nasza szkoła  złożyła wniosek o udzielenie wsparcie finansowego na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu „ Aktywna tablica”. Realizacja programu rozpoczęła się w roku szkolnym 2018/2019.

Zadaniem programu było zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w zakresie TIK       w postaci nowoczesnych pomocy dydaktycznych: tablic interaktywnych, projektorów, głośników lub innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku.

Szczegółowe informacje  o programie Aktywna Tablica na stronie:  https://men.gov.pl/pl/finansowanie-edukacji/aktywna-tablica

 

W ramach programu zakupiliśmy dwie tablice interaktywne, dwa projektory ultrakrótkoogniskowe oraz dwa zestawy głośników na łączną kwotę 17500 zł.  Sprzęt został zawieszony w sali komputerowej i pracowni matematycznej.

Powołano e- koordynatora oraz wyznaczono dwóch liderów nauczycielskich zespołów samokształceniowych, którzy brali udział w spotkaniach liderów innych szkół w ramach międzyszkolnej sieci współpracy i samokształcenia.

Spotkania odbywały się  raz w miesiącu po dwie godziny w dwóch grupach:

a)       a) nauczanie eksperymentalne w przedmiotach matematyczno – przyrodniczych

b)      b) TIK w nauczaniu

 W ramach międzyszkolnej sieci współpracy i samokształcenia e- koordynator i liderzy nauczycielskich zespołów samokształceniowych  brali udział w konferencjach:

a)     16 – 18 listopada 2018 r. Radom - „Nowoczesne Technologie Informacyjne w Służbie Cyfrowej Szkoły i Administracji Publicznej”

b)      7-8 czerwca 2019 r. – „ Majowe Mrozy w Warszawie”.

 

Wszyscy nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach podczas których doskonalili swoje umiejętności w zakresie:

-  nauczania metodą projektu z wykorzystaniem TIK

-  nowoczesne nauczanie z wykorzystaniem TIK

- metody eksperymentu

- wykorzystania tablicy interaktywnej w edukacji

- PREZI jako nowoczesny sposób tworzenia prezentacji multimedialnych